Home » Nieuws » Subsidie voor onderhoud en herbestemming rijksmonumenten

Subsidie voor onderhoud en herbestemming rijksmonumenten

Het is mogelijk om van 6 oktober tot 15 november 2021 een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling groot onderhoud en restauratie aan rijksmonumenten, kortweg GRRG 2021. Aanvragen moeten vóór 15 november bij de provincie Groningen binnen zijn.

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.
Eigenaren van dergelijke gebouwen én groene rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen een aanvraag indienen voor de GRRG. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook subsidie aanvragen. In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Hierbij worden de gemeentegrenzen van 2018 gehanteerd. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Let op: de subsidieregeling is op enkele punten aangepast, zodat deze aansluit op de landelijke Subsidieregeling Restauratie Klinkend Erfgoed van de RCE. Voor luidklokken en uurwerken is het drempelbedrag verlaagd naar € 5.000 euro. Voor alle andere projecten waaronder beiaarden en orgels blijft het drempelbedrag € 35.000 euro. Het is voor eigenaren van klinkend erfgoed mogelijk om voor dezelfde subsidiabele kosten subsidie te vragen bij de RCE en bij de provincie.

– De indieningsvereisten voor het restauratieplan zijn aangescherpt. In het inspectierapport moet de technische staat van het gehele monument worden weergegeven, of voor de gehele zelfstandig bouwkundige eenheid als de aanvraag alleen daarover gaat. Dus van alle onderdelen moet de technische staat zijn opgenomen. Het is niet voldoende als in het inspectierapport alleen de gebreken van het monument zijn weergegeven. Wij moeten de gemiddelde staat van onderhoud van het gehele monument / zelfstandig bouwkundige eenheid kunnen bepalen om een juiste score aan deze wegingsfactor toe te kennen.

– In de afgelopen tenders is een aantal keer voorgevallen dat eigenaren melding hebben gedaan van aardbevingsschade en dit gelijktijdig met restauratie willen herstellen. Als de schade nog niet is vastgesteld op het moment van aanvraag GRRG is het mogelijk dat er een aantal posten die wellicht aardbevingsschadeherstel betreffen in de begroting GRRG zijn opgenomen. Indien er tijdens de beoordeling van de GRRG subsidie twijfel ontstaat of bepaalde werkzaamheden aardbevingsschade zijn of niet, vraagt de provincie bij vaststelling van de subsidie een bewijsstuk waaruit blijkt welke schade erkend is als bevingsschade. Indien nodig kan de provincie dan de subsidie lager vaststellen, want herstel aardbevingsschade wordt niet gesubsidieerd.

– Er komt een nieuwe checklist GRRG 2021.

Aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie GRRG 2021:
• Vervangende dakbedekking: in veel gevallen voeren aanvragers ‘gewone’ restauratie en groot onderhoud van de dakbedekking in de begroting op in de kolom ‘vervangende dakbedekking’. Heel vaak vallen deze werkzaamheden wél onder restauratie/groot onderhoud en is het dus ook mogelijk hier 70% subsidie voor aan te vragen. Raadpleeg de subsidieregeling voor de gevallen waarin er wel sprake is van ‘vervangende dakbedekking’. Volgens de GRRG: “het gaat dan om vervangende dakbedekking die noodzakelijk is, maar niet subsidiabel is in het kader van de Leidraad Subsidiabele kosten”. In de subsidieregeling is ook aangegeven wat er verder nodig is om subsidie voor ‘vervangende dakbedekking’ aan te vragen.

• Toelichting wegingsfactoren: Bij de subsidieaanvraag moet een toelichting aanwezig zijn van álle wegingsfactoren die van toepassing zijn op de aanvraag. Lees hiervoor ook de regeling nog goed door, we zien dat er nog veel gebruik wordt gemaakt van de wegingsfactoren van de GRRG 2018 of eerder. De wegingsfactoren bij de GRRG 2021 zijn aangepast.

• Toelichting wegingsfactor urgentie: In de GRRG tender scoren aanvragen voor projecten waar bij groot onderhoud/restauratie gecombineerd uitgevoerd wordt met schadeherstel/versterking extra punten. Om deze punten te scoren moet uit de toelichting blijken dat de werkzaamheden groot onderhoud/restauratie gelijktijdig worden uitgevoerd met schadeherstel en/of versterking.

De volledige regeling GRRG met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Heeft u behoefte om met één van onze adviseurs contact te hebben over uw subsidieaanvraag? Vul dan het contactformulier in op onze website, of stuur ons een e-mail.