Links

Hieronder vindt u links naar betrokken (erfgoed)organisaties, zowel in Groningen als daarbuiten.

Betrokken partijen

Nationaal Coordinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Provincie Groningen verstrekt onder ander subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten.

Aardbevingsgemeenten:

Nationaal Restauratiefonds (NRF) zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. NRF ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. RCE werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt. De RCE publiceert onder andere praktijkvoorbeelden van versterkingen: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/praktijkvoorbeelden/overzicht-praktijkvoorbeelden/molukse-kerk-eben-haezer-schokbestendig

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal voorkomen kunnen worden door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel.

Vereniging Groninger Monumenteigenaren is een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van de vereniging.

Stut en steun  is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning.

Groninger gasberaad vormt door het bundelen van krachten een breed platform en creëert een steunpunt voor bewoners in het aardbevingsgebied.

EPI-Kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbeving bestendig bouwen met de focus op kennisdeling.

BuildinG is het kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen.

Groninger Bodem Beweging is opgericht met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen heeft een nieuw tijdelijk schadeloket.

(Erfgoed)organisaties in Groningen

Stichting De Verhalen van Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over de cultuur en de geschiedenis van de provincie.

Erfgoedpartners Groningen  erfgoedpartners is de provinciale ondersteuning voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Erfgoedpartners adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld.

Het Groninger Landschap  heeft als doel het beschermen, beheren en behouden van Groningse schatten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Landschapsbeheer Groningen  maakt zich sterk voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap.

Libau is de onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe.

Groninger Monumentenfonds waarborgt het behoud van monumentaal erfgoed van Groningen, van stad en provincie, door middel van een gezonde exploitatie

Stichting behoud kerkelijke gebouwen Noord-Nederland

Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland

Stichting Monument en Materiaal

Stichting Oude Groninger Kerken

Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Noord

Overige links en organisaties en handige links

Algemene informatie over monumenten

Bewoond bewaard

BOEI

Bond van Nederlandse bouwhistorici

Cuypers genootschap (website tijdelijk alleen beschikbaar via Internet archief)

Vereniging Hendrick de Keyser

De Erfgoedstem

Erfgoedacademie

Erfgoedvereniging Heemschut

Kennis en kunde

Monumententoezicht

Omgevingsloket

Restauratiefonds

Ruimtelijke plannen

Stichting Bouwhistorie Nederland

Stichting ERM

Herbestemming.nu

Archeologie in Nederland

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Kwaliteitsgids provincie Groningen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Monumentenregister

MDCS technologie Met deze technologie kunt u zelf de schade aan uw monument monitoren.