Home » Nieuws » Bestemmingsplan karakteristieke panden Het Hogeland ligt ter inzage

Bestemmingsplan karakteristieke panden Het Hogeland ligt ter inzage

Het ontwerp facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Het Hogeland ligt tot 28 juli 2021 ter inzage. In dit plan worden karakteristieke gebouwen in de voormalige gemeenten Winsum en De Marne voorzien van een planologische bescherming. Dit bestemmingsplan is van toepassing voor het buitengebied in de voormalige gemeente De Marne en Winsum en de kernen van de voormalige gemeente Winsum.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis te Winsum en is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik onze handleiding om uw pand te zoeken). Mocht u op of aanmerkingen hebben bij het ontwerp facetbestemmingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed Het Hogeland’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B. Moes van het team ruimtelijke ordening en beleid, telefoon 088 – 345 8888.

Na 28 juli zal de gemeente de binnengekomen zienswijzen verwerken. Mocht u vragen hebben over de verwerking van de zienswijze of wanneer het definitieve plan wordt vastgesteld dan kunt u contact opnemen met de gemeente Het Hogeland.

Voor eigenaren geldt dat, zodra het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld én uw pand daarin is aangeduid als ‘karakteristiek’, er een aanvraag ingediend kan worden voor de Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen (SOK).