Home » Kennisbank » Vergunningen en erfgoed » Procedures » Vergunningprocedure

Vergunning

Als blijkt dat een vergunning nodig is voor de werkzaamheden dan moet deze over het algemeen bij de gemeente (via omgevingsloket online ) worden aangevraagd. In de basis bestaat het vergunningproces uit 6 stappen:

1 De aanleiding

Over het algemeen zijn uw eigen wensen en plannen de aanleiding voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. En bent u zelf, of uw vertegenwoordiger, de aanvrager.

Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat de aanvraag in het kader van de versterkingsopgave wordt gedaan, kan het zijn dat de aanvraag door een derde partij, zoals de NCG wordt gedaan.

Alle plannen, ongeacht wie de aanvrager is, die wijzingen aan erfgoed tot gevolg kunnen hebben worden beschouwd als aanleiding.

2 Het vooroverleg

Met een plan voor bouw of verbouw gaat u allereerst naar de gemeente. Zij hebben de regie over het vergunningproces.

Het is handig zo snel mogelijk in gesprek gaan met de gemeente, zodat u weet wat haalbaar is en welke kaders worden gesteld. Onderdeel van deze kaders zijn eventuele onderzoeken die u uit moet laten voeren vooraafgaand aan een eventuele vergunningsaanvraag.

Wanneer een eerste schets op papier staat kunt u, als vervolg op het eerdere gesprek, een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de adviseurs van de gemeentelijke adviescommissie worden betrokken. Deze adviseurs geven een eerste reactie op het schetsontwerp. U kunt meerdere malen een schetsontwerp bespreken met de gemeente en adviescommissie.

De precieze inrichting van het vooroverleg en eventuele kosten kunnen verschillen per gemeente.

3 De aanvraag

De periode tussen het vooroverleg en de aanvraag bevat voor de aanvrager het meeste werk. Het schetsplan moet worden uitgewerkt en eventuele onderzoeken zoals kleurhistorisch onderzoek, archeologisch onderzoek en/of bouwhistorisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. De gemeente en de adviescommissie kunnen aangeven welke gegevens zijn benodigd voor een definitieve vergunningaanvraag. 

Het is van belang goed na te denken over de volgorde van de verschillende onderzoeken en uitwerkingen. Immers als uit het archeologisch onderzoek blijkt dat een bepaald deel van het perceel beter ontzien kan worden is het goed als dat verwerkt kan worden in een eventueel erfinrichtingsplan.

Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en de plannen zijn uitgewerkt kan de vergunning worden aangevraagd.

4 De toetsing

Het plan en eventuele onderzoeken worden door de gemeente getoetst op volledigheid. Door de gemeente en de gemeentelijke adviescommissie wordt beoordeeld of het voldoet aan de kaders die door de gemeente zijn gesteld, zoals de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan. Als het een monument betreft, wordt gekeken wat de invloed van de plannen is op de cultuurhistorische waarden van het monument.

Op de pagina proces gemeentelijke adviescommissie kunt u meer lezen over de toetsing door de commissie

5 Voorlopige gunning, bezwaar en beroep

Indien uit de toetsing blijkt dat het plan voldoet geeft de gemeente een voorlopige vergunning af. Deze staat in eerste instantie open voor bezwaar en beroep. Dat betekent dat u nog niet direct met de voorgenomen werkzaamheden kunt beginnen. Na afloop van deze periode wordt de vergunning definitief en kunt u aan de slag.

Uw gemeente kan u informeren over de geldende termijnen.

6 De uitvoer

Nadat de vergunning definitief is kan het plan worden uitgevoerd.

Let op! Het kan zijn dat het bevoegd gezag voorwaarden aan de vergunning heeft verbonden. U bent verplicht aan deze voorwaarden te voldoen.

Zo kunnen er bijvoorbeeld eisen gesteld worden aan het toegepaste materiaal of is voorgeschreven dat de werkzaamheden onder archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd. In dat laatste geval moet u er rekening mee houden dat onderdeel van deze begeleiding is dat de aangetroffen archeologische resten worden onderzocht en dat er  van het veldwerk en daaruit volgend onderzoek een rapport wordt opgesteld.