Home » Kennisbank » Vergunningen en erfgoed » Procedures » procedure gemeentelijke adviescommissie

Procedure gemeentelijke adviescommissie

Gemeenten zijn onder de Omgevingswet verplicht een gemeentelijke adviescommissie in te stellen die adviseert bij vergunningaanvragen met betrekking tot rijksmonumenten. Deze commissie kan daarnaast ook adviseren over andere categorieën erfgoed, zoals gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beschermde gezichten. Ook adviseert de adviescommissie over andere zaken die verband houden met de omgevingskwaliteit.

De meeste gemeenten in Groningen hebben de bestaande welstands- en monumentencommissie al omgevormd tot een integrale adviescommissie die adviseert over de volle breedte van de omgevingskwaliteit.

Voor u als erfgoedeigenaar is de procedure voor zowel de ‘oude commissie’ als de nieuwe integrale gemeentelijke adviescommissie in grote lijnen hetzelfde:

 

Het vooroverleg

Met een plan voor bouw of verbouw gaat u allereerst naar de gemeente. Zij hebben de regie over het vergunningproces.

Het is handig zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met de gemeente, zodat u weet wat haalbaar is en welke kaders worden gesteld. Onderdeel van deze kaders zijn eventuele onderzoeken die u uit moet laten voeren voorafgaand aan een eventuele vergunningsaanvraag.

Wanneer een eerste schets op papier staat kunt u, als vervolg op het eerdere gesprek, een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de adviseurs van de gemeentelijke adviescommissie worden betrokken. Deze adviseurs geven een eerste reactie op het schetsontwerp. In overleg kan uw plan worden besproken in een vergadering van de gemeentelijke adviescommissie.

De precieze inrichting van het vooroverleg en eventuele kosten kunnen verschillen per gemeente.

De aanvraag

U vraagt een vergunning aan bij uw gemeente (over het algemeen via het omgevingsloket-online). De gemeente is in bepaalde gevallen verplicht over deze aanvraag advies in te winnen bij de commissie. Op eigen initiatief kan de gemeente ook in andere gevallen advies vragen aan de commissie.

Bij ingrijpende plannen voor rijksmonumenten heeft de gemeente twee gelijkwaardige adviseurs: de gemeentelijke adviescommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze twee adviseurs worden bij voorkeur gelijktijdig bij de advisering betrokken. Afhankelijk van de omvang, ambitie en het publieke belang wordt het plan “onder mandaat” (in naam van), of door de gehele adviescommissie behandelt. U ontvangt bericht als uw plan wordt besproken in een vergadering van de gemeentelijke adviescommissie. Betrokkenen kunnen het plan toelichten in de (openbare) commissievergadering.

De toetsing

De gemeentelijke adviescommissie beoordeeld plannen aan de hand van de vastgestelde kaders. De gemeente heeft bijvoorbeeld een welstandsnota of beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Voor monumenten wordt beoordeeld wat de invloed van de plannen is op de waarden van een monument. Een bouwhistorisch onderzoek kan hierbij als kader dienen.

Over kleine en reguliere plannen (het merendeel van de bouwplanaanvragen) wordt door de adviseurs een advies gegeven onder mandaat (in naam) van de commissie.

Grotere plannen en aanvragen met een breed publiek belang worden behandeld in de commissievergadering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “kleine” commissie (veelal bij plannen waar geen erfgoedwaarden betrokken zijn) en de “grote” commissie, deze laatste wordt hieronder verder toegelicht.

Hoe verloopt een commissievergadering?
Tijdens de vergadering bestaat de commissie uit: de voorzitter, meerdere commissieleden, de secretaris en de gemeentelijke rayonarchitect en/of monumentenadviseur. Als er rijksmonumenten worden besproken, is meestal ook de regioadviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering hebben de leden de stukken, die u via de gemeente heeft ingediend, bestudeerd.

Op het moment dat een plan in de vergadering besproken wordt geeft u, de gemeente en/of uw ontwerper eerst een beknopte toelichting  op de plannen.

Daarna volgt een gesprek/vragenronde onder leiding van de voorzitter. In geval van een vooroverleg gaat het vooral om het geven van adviezen en aanbevelingen en het aangeven van de kaders waarbinnen het plan uiteindelijk wordt beoordeeld. Bij een definitieve adviesaanvraag betreft het voornamelijk verduidelijkingsvragen.

Hierna geven de commissieleden een beoordeling van het (schets)plan.Daarna sluit de voorzitter af met een korte samenvatting en uitkomst van het advies.

Vervolg
De uitkomst van de vergadering wordt verwerkt in een schriftelijk advies. Dit advies van de commissie wordt gestuurd aan de gemeente en vormt een onderdeel van de vergunningaanvraag. Indien er nog geen positief advies kan worden gegeven dan wordt dit nader toegelicht. Ook worden adviezen gegeven op welke wijze het plan wel tot een positief advies kan komen.

Aanwezig zijn?
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Via uw gemeente ontvangt u bericht wanneer uw plan door de commissie wordt behandeld.

Wilt u meer algemene informatie over de vergunningsprocedure? Kijk dan eens op onze pagina vergunningsproces.