Home » Kennisbank » Vergunningen en erfgoed » instrumenten » instrumenten gebouwd erfgoed

(Beleids)instrumenten bovengronds/gebouwd erfgoed

Omdat het bovengrondse erfgoed van belang is voor de kwaliteit van onze omgeving willen we het graag behouden. We willen aan de andere kant ook niet ‘de boel op slot zetten’. Daarom wordt bij aanpassingen aan erfgoed gekeken naar de erfgoedwaarden én de gebruikswaarden. Voor de bovengronds/ gebouwd erfgoed kunt u hieronder meer lezen over de ‘instrumenten’ die bij dezze afweging worden gebruikt.

Wilt u meer weten over de procdures? Kijk dan op de pagina procedures rondom erfgoed.

Naast de landelijke protocollen en richtlijnen zijn er een aantal specifieke instrumenten ontwikkeld voor de archeologie in het aardbevingsgebied. Op de pagina archeologie en versterkingen kunt u hier meer over lezen.

Inventarisatie gebouwd erfgoed

Gebouwd erfgoed is een belangrijk ankerpunten in onze leefomgeving. Het vormt een tastbare herinnering aan het verleden en draagt sterk bij aan de identiteit van de dorpen en het landschap. Verhalen, gebruiken en gewoonten zijn afleesbaar in onze gebouwde omgeving. Om de meest waardevolle gebouwen voor de toekomst te bewaren, kunnen ze een beschermde status krijgen, als monument of als karakteristiek object. Hiermee kan worden voorkomen dat waardevolle gebouwen of onderdelen daarvan gesloopt worden, zonder dat de cultuurhistorische waarde van het object is meegenomen in de afweging voor sloop. Het is hierbij niet de bedoeling gebouwen onder een stolp te zetten, maar juist om de kwaliteiten en kenmerken te versterken en door te ontwikkelen.

Dit kan zowel als gemeentebrede inventarisatie of als ad hoc, per pand. De inventarisaties resulteren in selecties van karakteristieke panden of redengevende omschrijvingen voor gemeentelijke monumenten.

Inventarisatie cultuurlandschap

Het landschap is het toneel van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie waarbij windmolens en zonneterreinen worden gebouwd, of de woningbouwopgave met de vraag voor nieuwbouwlocaties. Om deze grote ruimtelijke veranderingen in te kunnen passen in het landschap is kennis van de ontstaansgeschiedenis en de kenmerken en kwaliteiten van het cultuurlandschap nodig. Vanuit de waarden en karakteristieken kunnen ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap goed worden ingepast. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens als bouwsteen worden gebruikt in de erfgoednota

Kleurhistorisch onderzoek

https://erfgoedloketgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/P038-brochure-kleurhistorisch-onderzoek.pdf

Bouwhistorisch onderzoek

 

 

https://erfgoedloketgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek.pdf

Waardestellingen

tekst Sanne?

Kernwaardendocument

  In een bureauonderzoek wordt, zoals de naam al aangeeft, informatie verzameld vanachter het bureau. Verschillende bronnen worden gecombineerd om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting: uit welke periode(n) kunnen archeologische resten worden verwacht, waaruit kunnen deze resten bestaan en op welke diepte zijn deze te verwachten. Ook bevat het bureauonderzoek een advies, mede gebaseerd op de voorgenomen ingrepen, of er wel of niet een vervolgonderzoek nodig is en welke onderzoeksmethode het meest geschikt is.

   

  Inspectierapport

   Bij vergunning- en subsidieaanvragen moet u vaak met een inspectierapport aangeven wat de huidige bouwkundige staat van uw pand is. een dergelijk rapport kan worden opgesteld door de Monumentenwacht.

   Alle monumenteigenaren kunnen tegen gereduceerd tarief een abonnement afsluiten op de Monumentenwacht in hun provincie. Voor de provincie Groningen geldt deze mogelijkheid ook voor eigenaren van karakteristieke panden.